Kapat

Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-39.1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ”in 28. maddesi hükümleri ve hizmet verilen diğer sayfalardaki linkler hakkındaki bilgiler yer almaktadır.

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Aşağıda yer alan bilgiler, Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-39.1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ”in 28. maddesi hükümleri kapsamında hazırlanmıştır. İlgili metinlerin dışında Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nin (Şirket) hizmet verdiği internet sitelerindeki ilgili sayfalara linkler vasıtasıyla yönlendirmeler de yer almaktadır.

Uyarı Metni

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nin hizmet verdiği internet sitesi sayfalarında verilen bilgiler genel nitelikte olup, müşterilerimizin alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgi ilgili sayfalarda bulunmayabilir.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

Kişiler Verileriniz Koruma Altında!

Değerli müşterilerimiz,
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler
A.Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliğine ve özel hayatınızın gizliliğine saygı duyuyor ve korunmasına önem veriyoruz. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından sizlere sunulmakta olan Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuat kapsamında gösterdiğimiz başta alım-satım aracılığı, yatırım danışmanlığı, takas ve saklama hizmetleri, kredili işlemler ve genel yatırım tavsiyeleri olmak üzere tüm yatırım hizmetleri ve diğer yan hizmetler sürecinde tarafımızla paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin işlenmesi, aktarılması, saklanması ve imhası ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”/”Kanun”) kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunmasına dair haklarınız konusunda sizleri bilgilendirmeye yönelik olarak hazırlanan bu aydınlatma metnini dikkatine sunarız. 
Bu aydınlatma metninde açıklandığı şekilde kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz İlgili mevzuat kapsamında kaydedebilecek, arşivlenebilecek, güncellenebilecek, aktarılabilecek, sınıflandırılabilecek, KVKK ve ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebilecektir.

I. Veri Sorumlusu
Bu aydınlatma, veri sorumlusu sıfatıyla Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş tarafından yapılmaktadır. Kanun kapsamında, “Veri İşleme”; kişisel verilerin tamamen veya kısmen, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olması koşuluyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, saklanması, güncellenmesi, sınıflandırılması; mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilerle paylaşılması veya onlara devredilmesi gibi, veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. 
Veri sorumlusu olarak, tarafınızca paylaşılan her türlü kişisel veriyi ilgili mevzuata uygun davranarak ve kişisel verilerinize uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alarak muhafaza etmekteyiz.

II. Tarafımızca Toplanan Kişisel Veriler
Kurumumuzdan alacağınız ürün ve hizmetlerin niteliğine bağlı olarak kuracağımız ilişki kapsamında; Kurumumuz ile ilgili kişi arasındaki ilişkinin türü, niteliği, geçmişi, verinin temin edilme yöntemi ve aşağıdaki amaçlara bağlı olarak farklılık gösteren ve Kanun’daki ve Kurumumuzun Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasındaki ilkelere uyumlu bir şekilde işlenen kişisel veriler bunlarla sınırlı olmamak üzere, genel olarak aşağıdaki gibidir:

Kimlik Bilgileri: İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, medeni durum, eş/çocuk bilgisi, vatandaşlık durumu, uyruk bilgisi sicil kaydı bilgileri
Görsel kayıtlar:
 Fotoğraf

İletişim Bilgileri
: Adres, elektronik posta, kayıtlı elektronik posta adresi, cep telefonu, sabit telefon ve faks numarası gibi iletişim bilgileri ile birlikte, telefon görüşmeleri, video görüşmeleri ve elektronik posta yazışmaları kapsamındaki iletişim kayıtları diğer sesli ve görüntülü veriler,

İşlem Güvenliği Verileri:
 Elektronik kanallara giriş için gerekli müşteri bilgileri, IP adresleri, şifre ve parolalar, bu kanallarda kullanılan güvenlik uygulamaları ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi amaçlarla işlenen konum bilgileri ile ilgili kişilerin rızasına istinaden işlenen biyometrik veriler,

Pazarlama Verileri:
 Müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın ve ilgili olabilecek diğer gerçek kişilerin verecekleri izin doğrultusunda alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen veriler,

Ticari Hayata İlişkin Veriler
: Vergi levhası, ticaret gazetesi, yetki belgesi, ticaret sicil belgeleri, yeterlilik belgeleri, imza sirküleri ve faaliyet belgesi gibi tüzel kişilere yönelik belgelerdeki gerçek kişilere ait bilgiler, vergi mükellefiyeti durumu kişiye ilişkin bilgiler gibi veri sahibini tanıtıcı çeşitli demografik bilgiler,

Aracılık ve Finans Verileri
: Kurumumuzca üretilen fiyatlandırma, mutabakat, müşteri bilgileri, müşterinin doğrudan Kurumumuzdan ve Kurumumuz aracılığıyla aldığı ürün ve hizmetlere yönelik yeknesak numaralar, referans numaraları, MKK ve Takasbank sicil numaraları, hesap numaraları, IBAN, tahsilat ve ödeme faaliyetlerine ilişkin detaylı ve her türlü finansal veriler,

Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Bilgileriniz:
 Meslek, unvan, çalışma bilgisi, eğitim durumu, özgeçmiş bilgisi,

Hukuki Bilgiler:
  Kurumumuzun taraf olduğu hukuki uyuşmazlıklar nedeniyle edindiği adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler, alternatif uyuşmazlık çözümleri kapsamında tutulan bilgiler gibi veriler, Kurumumuza tebliğ edilen her türlü idari ve adli makamlara ait yazılar içerisindeki veriler,

Kamera ve Giriş – Çıkış Kayıtları:
 Kurumumuza ve bağlı ortaklıklarımıza ait mekanlarda fiziki güvenliğin sağlanması amacıyla çalışanlara ve ziyaretlere ait giriş çıkış kayıtları ve kamera görüntüleri gibi veriler,

III. Kişisel Veri Toplama Yöntemi
Kişisel verileriniz Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından sağlanmakta olan hizmetler esnasında elde edilmekte olup, kişisel verilerin elde edilmesi, yüz yüze görüşmeler esnasında gerçekleşebileceği gibi, çağrı merkezi, internet sitesi, e-posta, dijital mesajlaşma platformları ve sosyal medya kanalları aracılığıyla da elde edilebilmektedir. Kişisel verileriniz Kurumumuz ve emir iletimine aracı kuruluşumuza ait Genel Müdürlük, Şubeler, şubelerde işlem yapmanız için bulunan kiosklar, ATM’ler, Müşteri İletişim Merkezi, Garanti BBVA Mobil ve İnternet Şubesi gibi kanallar, işlem platformları, web sitelerimiz ve ayrıca kamu kurum ve kuruluşları aracılığı ile paylaşılan sistem entegrasyonları (Kimlik Paylaşım Sistemi gibi) aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda toplanabilir.

IV. Kişisel Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından elde edilen kişisel verileriniz, öncelikle size güvenli, etkin ve kaliteli hizmet sunulması olmak üzere temel olarak aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebeplerle işlenmektedir:

İşleme Amaçlarımız

Hukuki Sebepler

Müşterinin tanınması, kimlik tespit ve teyit işlemlerinin yapılabilmesi, müşterilerimizin gerçekleştireceği işlemlerde bilgilerini tespit edebilmek için kimlik, adres ve gerekli diğer bilgilerini kaydetmek,

Kurumumuzun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Kanunlarda açıkça öngörülmesi 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Açık rızanın varlığı halinde

 Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuat kapsamında gösterdiğimiz başta alım-satım aracılığı, yatırım danışmanlığı, takas ve saklama hizmetleri, kredili işlemler ve genel yatırım tavsiyeleri olmak üzere tüm yatırım hizmetleri ve diğer yan hizmetler, bunlara ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi, geliştirilmesi, operasyonel süreçlerinin yürütülmesi, iç sistemlere, risk izleme ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, Kurumumuzla imzaladığınız sözleşme/sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Kurumumuzun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Sermaye Piyasası Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve sair mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Kurumumuzun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Kurumumuz sistemlerinin analizi, geliştirilmesi ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, bilgi sistemleri alt yapılarının kurulması, yönetilmesi ve uygulanması,

Kurumumuzun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Kurumumuzun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Kurumumuzun iş süreçlerinin ve faaliyetlerinin kurgulanması, operasyonel süreçlerin ve satın alma operasyonlarının planlanması ve yürütülmesi,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Kurumumuzun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Destek hizmeti sağlayıcıları, iş ortakları veya tedarikçilerle kurulan ilişkilerin yönetimi, hizmet satışı sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Kurumumuzun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Kurumumuzun itibarının ve iş ilişkilerinin geliştirilmesi ile stratejilerinin belirlenmesi, iş faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası; kurumsal iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

Kurumumuzun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Kurumumuzun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Kurumumuzun taraf olduğu dava ve icra takiplerinin yürütülmesi ve diğer hukuki süreçlerin takibi ve yürütülmesi;

Kurumumuzun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Kurumumuzun ana ortağı ve ana ortağın ana hissedarı ile yurtiçi, yurtdışı şube ve iştirakleriyle yürüttüğü işlerin icrası ve ilişkilerin yönetimi;

Kurumumuzun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

Elektronik ortam kullanımında işlem güvenliğinin tesisi, müşterilerimizin her türlü fiziki veya elektronik ortamda maruz kalabilecekleri  dolandırıcılık, sahtecilik, saldırılara karşı müşterileri, Kurumumuzu ve sistemlerini korumak, İnternet erişiminin kullanılması durumunda logların tutulması

Kurumumuzun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Kurumumuzun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

BDDK, TCMB, MASAK, GİB, SPK, SPL, TSBP, Borsa İstanbul, Takasbank, MKK, Yatırımcı Tazmin Merkezi ve TBB Risk Merkezi gibi bilgi verme yükümlülüğümüz olan adli ve idari kurumlarca istenilen bilgileri saklamak, raporlamak ve bu kurumları bilgilendirmek

Kurumumuzun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Sermaye Piyasası Kanunu ve tabi olunan tüm yasal mevzuat kapsamında gösterdiğimiz başta alım-satım aracılığı, yatırım danışmanlığı, takas ve saklama hizmetleri, kredili işlemler ve genel yatırım tavsiyeleri olmak üzere tüm yatırım hizmetleri ve diğer yan hizmetler, olmak üzere tüm ürün ve hizmetlerimizi, elektronik kanallar da dahil olmak üzere tüm kanallardan sunmak,

Kurumumuzun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

 Kağıt üzerindeki ve sözlü ortamlar ile kurumumuz veya emir iletimine aracı kuruluşumuza ait elektronik (internet bankacılığı ve I-Trader, E-Trader, GarantiFX Trader uygulamaları dahil mobil bankacılık ve yatırım kanalları ATM, telefon) ortamlarında işlemlerinizi yerine getirebilmemiz için, konum bilginizin işlenmesi de dahil olmak üzere, gerekli tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

Kurumumuzun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

Müşterilerimize özel mevzuat kapsamında yer alan ve Kurumumuzun müşterisi olma amacınız dışında kalanlar dahil ürün, hizmet, teklif faaliyetlerini planlamak ve hayata geçirmek; gerekse ürün ve hizmetlerinin iyileştirilmesi, güncellenmesi, gelişen teknoloji ile yenilenmesi yönündeki amaçlara yönelik olarak ürün, hizmet, çalışma modeli teklifleri gerçekleştirmek, profilleme ve segmentasyon yapmak, Kurum içi hedef yaratmak, skorlama müşteri ilişkilerini yönetmek, Kurumumuz içi performans takibi ile analiz çalışmalarında kullanmak, istatistiki çalışmalar ile mali hizmet sunma modellerinin dizaynını gerçekleştirmek, pazar araştırması yapmak,

Açık rızanın varlığı halinde

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Kurumumuzun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Hukuki ve fiziki güvenliğin sağlanması, güvenlik ile verilen hizmet kapsamında yapılan işleme dayanak olması sebebiyle ve kanundan kaynaklanan yükümlülükler kapsamında, Kurumumuzun genel müdürlük binası ile ek hizmet birimlerinde, ATM ve şubelerde kamera görüntülerinin ve fotoğrafların kaydedilmesi, T.C kimliklerinizde bulunan biyometrik fotoğrafınızın güvenlik ve kimlik tespiti amacıyla işlenmesi,

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Kurumumuzun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Kurumumuzun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Teftiş, kontrol, risk analizi ve sair denetim faaliyetlerinin yerine getirilmesi,

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Kurumumuzun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerimizi planlamak, denetlemek ve hayata geçirmek,

 

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Kurumumuzun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Kurumumuzun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ve elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Kurumumuzca sunulan hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için elde edilir. Kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi KVKK ve sair yasal mevzuat hükümleridir. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından kişisel verileriniz KVKK’nın 5/1. maddesi uyarınca açık rızanız olması halinde veya KVKK’nın 5/2. maddesi uyarınca hukuki sebeplere dayanılarak otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir.

KVKK’nın 6/1. maddesi uyarınca özel nitelikli kişisel veriler açık rızanın olması halinde işlenebilmektedir. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından özel nitelikli kişisel verileriniz açık rızanız alınmak suretiyle işlenebilecektir. KVKK’nın 6/3. maddesi uyarınca ise, sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilmektedir. Bu kapsamda, KVKK’nın 6/3. maddesi uyarınca, sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel verileriniz, kanunlarda öngörülen hâllerde işlenebilir.

Ayrıca, KVKK’nın 6/3. maddesi uyarınca sağlık ve cinsel hayat kişisel sağlık verileriniz, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla işlenebilmektedir.

V. Kişisel Verilerin Aktarımı

Mevzuatın zorunlu kıldığı ve sizler tarafından izin verilen durumlarda KVKK ve ilgili sair mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınması sağlanarak, bu Aydınlatma Metninin III. maddesinde yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verilerinizin üçüncü kişilerle ve kurumlarla paylaşılabilmesi mümkündür. Bu kişi ve kuruluşlar, ilgili mevzuatta yapılacak değişikliklere bağlı olarak değişebilecek olmakla beraber, genel olarak aşağıda belirtilen taraflardır.

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen taraflara, aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebeplerle aktarılmaktadır:

Aktarılan Kişi/Kuruluşlar

Aktarma Amaçlarımız

Kanunen bilgi almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile yargı mercilerine

Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatta izin verilen kişiler, kuruluşlar, finansal kuruluş olarak sayılan kurumlar ve diğer üçüncü kişiler,

BDDK, TCMB, MKK, MASAK, GİB, SPK, SPL, TSBP, Borsa İstanbul, Takasbank ve Yatırımcı Tazmin Merkezi ve TBB Risk Merkezi gibi kamu tüzel kişileri,

Ana hissedarımız, ana hissedarımızla aynı şirketler grubu içerisinde yer alan diğer kişiler, kurumumuzun ana ortağın ana hissedarı (BBVA S.A), iştiraklerimiz ile bağlı ortaklıklarımız (Örneğin; Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş., Eureko Sigorta A.Ş., Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hizmetleri A.Ş., Garanti Faktoring A.Ş., Garanti Finansal Kiralama A.Ş., Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş., Garanti Bilişim Teknolojisi ve Ticaret T.A.Ş.ve Garanti Portföy Yönetimi)

Sermaye piyasası faaliyetlerimizi yürütmek için hizmet aldığımız veya iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşlar, yurt içi ve yurt dışı bankalar ile diğer finansal kuruluşlar.

Yasal raporlama yapılması, düzenleme ve denetim ve mali faaliyetlerinin yürütülmesi, şikayet ve hukuki süreçlerin işletilmesi, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

Sunulan hizmetlerin yürütülebilmesi için destek alınan tarafla ve bağlı ortaklıklarımızla olan faaliyetlerin yürütülmesi

VI. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Dilediğiniz zaman Kurumumuza başvurarak kişisel verilerinizin;
1. İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,

2. Kanuna uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,

3. Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,

4. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,

5. Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (3) ve (4) maddelerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,

6. Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinize erişim ve bu verileri isteme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme haklarınızı kullanmanız halinde, talep ettiğiniz bilgiler tarafınıza, yazılı olarak elektronik ortamda veya tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla bildirilecektir.

VII. Veri Güvenliği ve Başvuru Hakkı

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkanlar dahilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.
KVKK kapsamındaki taleplerinizi: 
Genel müdürlüğümüze veya şubelerimize bizzat yazılı olarak teslim edebilir,  Noter kanalıyla gönderebilir,

[ garantibbvayatirim@hs03.kep.tr ]  KEP adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak*, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır. Kişisel veri envanter çalışmasında herhangi bir değişiklik olduğunda, Kurumumuz bu bilgilendirmeyi güncelleyecektir. 
*KEP sistemi kendi içerisinde kapalı bir sistemdir. Bu sebeple Kurumumuz KEP adresine ancak KEP adresiniz varsa iletim sağlayabilirsiniz.

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Kişisel Verilerin Kullanım Koşulları

Yatırımcı, sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uyarınca "Müşteri Tanıma" yükümlülüklerini yerine getirmek ve yatırımcının işlemlerinin güvenliğini sağlamak üzere, Şirket’in kendisinden bilgi/belge talebinde bulunabileceğini ve kendisinden talep edilen bilgi/belgeleri gerçek, doğru ve güncel olarak sunmakla yükümlü olduğunu kabul eder. Yatırımcı, sermaye piyasasında gerçekleştireceği işlemlerde riskten korunmasının sağlanması için meslek, gelir, risk tercihi gibi bilgileri de gerekli durumlarda Şirket ile paylaşacağını, tüm bu bilgilerin güncelliğinin korunması amacıyla bilgilerinde meydana gelen her türlü değişiklikten Şirket’i haberdar edeceğini kabul eder. Yatırımcı kendi adına hareket ettiğini ya da başka şahıslar adına hareket ediyorsa başka şahıslar adına hareket ettiğini Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş'a yazılı beyan etmek zorundadır.

Şirket, yasal zorunluluk bulunması halleri dışında, yatırımcının izni olmaksızın yatırımcı bilgilerini üçüncü şahıs veya kurumlar ile paylaşmayacağını taahhüt eder. Şirket, yatırımcının hesabının güvenliğinin sağlanması ve/veya işlemlerin gerçekleştirilmesi için teknik asgari gereklerin yerine getirilmesi amacıyla, yatırımcı bilgilerinin teyit edilmesini talep edebilir.

Kişisel Verilerin Saklama Koşulları

Yatırımcı bilgilerinin tüm dolaşımını kayıt altında tutmak ve yetkisiz erişimleri önlemek amacıyla kurumumuz bilgi sistemlerinde gerekli teknolojik önlemler kullanılmaktadır. Bununla birlikte tüm yatırımcı verileri güvenli bir şekilde belirli aralıklarla yedeklenmekte ve saklanmaktadır.

Uygunluk/Yerindelik Testi

Uygunluk/Yerindelik testi hakkında bilgilendirme için tıklayınız.

Elektronik Ortamda Yapılacak Emir Takip ve Bildirim Esasları

Kaldıraçlı alım satım işlemleri müşterilere tahsis edilen işlem platformu yoluyla iletilmektedir. Yatırımcılarımızın hizmetine sunulan elektronik işlem platformu, yatırımcıya şirketimiz ile fiziki olarak irtibata geçme ihtiyacı duymadan kendi bilgisayarı üzerinden kendi hesabına kaldıraçlı FX işlemi yapma imkânı sunmaktadır. İşlem platformu yatırımcılarımızın kolayca işlem yapabilmelerini sağlayacak kullanıcı dostu bir ara yüze sahiptir. Platform bir istemci-sunucu uygulaması olarak inşa edilmiştir ve iletişim kanalı güvenliği için SSL sertifikaları, hizmet sunmak için de yedekli internet hatları kullanılmaktadır. Yatırımcılarımıza hizmet veren sunucu aktif-pasif mimaride yedekli olarak çalışmaktadır. Yatırımcılarımız, doğrudan elektronik işlem platformunu kullanarak emir iletmedikleri durumlarda, çağrı merkezi aracılığıyla sözlü emir verebileceklerdir.

İşlem platformu, yatırımcının kaldıraçlı alım satım için aktardığı teminat ve hesap bilgilerini gerçek zamanlı olarak yansıtmaktadır. Bu kapsamda yatırımcının riski, açık pozisyonları, teminata kullanılabilir varlık toplamı, nakit bakiyesi, teminat kullanım oranı, muhasebeleştirilmemiş işlemler, cari kar/zarar durumu ve hesap değeri gerçek zamanlı görüntülenebilmektedir. Elektronik işlem platformunda yatırımcı, kendi hesabına ait varlık giriş/çıkışlarını, pozisyon ve işlem raporlarını ve hesap üzerine yapılan tüm işlemlerin dökümünü kendi belirleyeceği tarih aralıklarında görüntüleme imkanına sahiptir.

Elektronik işlem platformu emir giriş ekranında fiyat, geçerlilik süresi, işleme konu olan kıymet eşi, pozisyon değeri, vade, emir tipi, emir tutarı, işlem masrafı ve teminat ihtiyacı gibi bilgiler görüntülenebilmektedir. Açık spot vadeli pozisyonlar gün aşırı taşındığı takdirde gün sonunda swap maliyeti ya da geliri sistem tarafından hesaplanarak otomatik olarak hesaplara yansıtılmaktadır. Yatırımcılarımıza elektronik posta ile günlük, aylık ekstreler gönderilebileceği gibi terminal üzerinden erişim ve talebe göre fiziki olarak basılıp adreslerine de gönderilebilecektir.

Şirket, DMA sistemleri Finansal Bilgi Değişimi protokolü (FIX) vasıtasıyla kurumsal müşterileri emirlerini kabul ederek Şirket sistemleri üzerinden Borsaya iletmektedir. Kurumumuzun DMA sistemleri farklı Emir Yönetim Sistemleri (OMS) ile uyumlu olup en yaygın (Sungard, Autex, Bloomberg) gibi servis sağlayıcıların yanında müşterilerimize direk hat bağlantısı imkanı da sağlamaktadır. Değişen müşteri ve piyasa ihtiyaçlarına cevap vermeye hazır, esnek protokol yapısına sahip yüksek hızda emir iletim kapasitesi bulunan Şirket DMA sistemleri müşterilerinin güvenliği ve sağlıklı emir iletimi için en güncel güvenlik yapılarına sahiptir. DMA sistemleri kurumumuzun sistemleri aktif izleme yapılarına sahip olduğu gibi sistem ekipleri tarafından anlık olarak izlenmekte ve müşterilerin her turlu sorunlarına aktif destek vermektedir. DMA sistemlerine gelen emirler ile ilgili her türlü işlem sonucu müşterilerimize milisaniye zaman ölçütünde cevaplanmakta müşterilere Borsa ile anlık işlem yapma imkanı sağlamaktadır. DMA müşterilerimizin talep ettiği formattaki gün sonu dosyaları Yurtdışı Kurumsal Operasyon ekipleri veya DMA sistemleri tarafından müşterilere gün sonlarında iletilmektedir.

Emir İletimi, İşlemlerin Gerçekleştirilmesi ve Takas veya Tasfiyesi

Müşteri, alım ve/veya satım yapılacak sermaye piyasası araçları için Garanti BBVA Yatırım'a esasen yazılı olarak emir verecektir. Ancak Garanti BBVA Yatırım isterse internet şubesinden, veri yayın ekranlarından, mobil uygulamalardan, e posta, faks ve benzeri iletişim araçlarıyla ya da uzaktan erişim araçlarından yararlanmak suretiyle veya kayıtlı telefonlardan sözlü olarak da verilen emirleri kabul edebilir.

Kaldıraçlı alım satım işlemleri müşterilere tahsis edilen işlem platformu yoluyla iletilmektedir. Buna ek olarak, ilgili işlemlere ilişkin emirler Çağrı Merkezi kanalı ile de Kurumumuza iletilebilmektedir.

Elektronik ortamda iletilen emirlerin gerçekleşmesi, emir değişikliği, emir iptali ve benzeri durumlar aynı işlem platformlarından anlık olarak takip edilebilmektedir.

Sermaye piyasası araçlarının tamamı için emir iletimi takas ve tasfiye süreçleri ilgili mevzuat ve şirket politikalarında belirtilen kurallara göre yerine getirilir.

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş’nin sermaye piyasası araçların alım satımında emir ve talimat kabulü, emir gerçekleştirme politikaları ile özel durumlara ilişkin detaylı bilgilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Emir Gerçekleştirme Politikası için tıklayınız.

Borsada İşlem Görmeyen Sermaye Piyasası Araçları İçin Verilen Anlık Alım Satım Fiyat Teklifleri

Foreks işlemleri kapsamında; Şirket, yatırımcıları için dünyanın önde gelen likidite sağlayıcısı bankalarından alınan kotasyonlardan en iyi fiyatlı olanları seçmektedir. Bu fiyatlar on-line sistem üzerinden çalışan Garanti BBVA FX Trader platformu ile yatırımcılarımıza yansıtılır ve işlemler bu fiyatlardan gerçekleştirilir.

Emirleriniz piyasa yapıcılığı yetkisi ile doğrudan kabul edilip gerçekleştirilmektedir. Hesaplarınız Şirket nezdinde tutulmakta ve almış olduğunuz bu pozisyonlar müşteri gizliliği çerçevesinde başka kurumlar ile paylaşılmamaktadır. Yatırımcı bilgisi tamamen gizli kalmaktadır.

Şirket’in Foreks işlemlerinden elde ettiği gelir yatırımcılarımızın kar veya zararından bağımsız olduğu için Şirket ile yatırımcılar arasında alınan pozisyona bağlı bir çıkar çatışması söz konusu değildir.

Elektronik Ortamda Müşteriler Tarafından Yapılabilecek İşlemler İle Müşteriye Elektronik Ortamda Yapılacak Bildirimlere İlişkin Esaslar

Kaldıraçlı alım satım işlemleri müşterilere tahsis edilen işlem platformu yoluyla iletilmektedir. Yatırımcılarımızın hizmetine sunulan elektronik işlem platformu, yatırımcıya şirketimiz ile fiziki olarak irtibata geçme ihtiyacı duymadan kendi bilgisayarı üzerinden kendi hesabına kaldıraçlı FX işlemi yapma imkânı sunmaktadır. İşlem platformu yatırımcılarımızın kolayca işlem yapabilmelerini sağlayacak kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir. Platform bir istemci-sunucu uygulaması olarak inşa edilmiştir ve iletişim kanalı güvenliği için SSL sertifikaları, hizmet sunmak için de yedekli internet hatları kullanılmaktadır. Yatırımcılarımıza hizmet veren sunucu aktif-pasif mimaride yedekli olarak çalışmaktadır. Yatırımcılarımız, doğrudan elektronik işlem platformunu kullanarak emir iletmedikleri durumlarda, çağrı merkezi aracılığıyla sözlü emir verebileceklerdir.

İşlem platformu, yatırımcının kaldıraçlı alım satım için aktardığı teminat ve hesap bilgilerini gerçek zamanlı olarak yansıtmaktadır. Bu kapsamda yatırımcının riski, açık pozisyonları, teminata kullanılabilir varlık toplamı, nakit bakiyesi, teminat kullanım oranı, muhasebeleştirilmemiş işlemler, cari kar/zarar durumu ve hesap değeri gerçek zamanlı görüntülenebilmektedir. Elektronik işlem platformunda yatırımcı, kendi hesabına ait varlık giriş/çıkışlarını, pozisyon ve işlem raporlarını ve hesap üzerine yapılan tüm işlemlerin dökümünü kendi belirleyeceği tarih aralıklarında görüntüleme imkanına sahiptir.

Elektronik işlem platformu emir giriş ekranında fiyat, geçerlilik süresi, işleme konu olan kıymet eşi, pozisyon değeri, vade, emir tipi, emir tutarı, işlem masrafı ve teminat ihtiyacı gibi bilgiler görüntülenebilmektedir. Açık spot vadeli pozisyonlar gün aşırı taşındığı takdirde gün sonunda swap maliyeti ya da geliri sistem tarafından hesaplanarak otomatik olarak hesaplara yansıtılmaktadır. Yatırımcılarımıza elektronik posta ile günlük, aylık ekstreler gönderilebileceği gibi terminal üzerinden erişim ve talebe göre fiziki olarak basılıp adreslerine de gönderilebilecektir. DMA müşterilerimizin talep ettiği formattaki gün sonu dosyaları Yurtdısı kurumsal Operasyon ekipleri veya DMA sistemleri tarafından müşterilere gün sonlarında iletilmektedir.

Profesyonel Müşterilerin Yararlanamayacakları Mevzuat Hükümleri

Yatırım Kuruluşları Tebliği’nin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında ifade edilen, profesyonel müşterilerin yararlanamayacakları mevzuat hükümlerine aşağıda yer verilmiştir:

a) Yazılı onay alınması kaydıyla saklamadaki varlıklarına ilişkin mutabakat alınması zorunlu değildir:

Yatırım Hizmetleri Tebliği’nin “müşteri ile saklamacı kuruluş arasında mutabakat” başlıklı 68 inci maddesinin birinci fıkrasına göre saklama hizmeti sunulan müşteriler ile saklamaya yetkili yatırım kuruluşunun iç kontrolden sorumlu birimi veya personeli tarafından müşteriye ait sermaye piyasası araçları ve nakde ilişkin her takvim yılında en az 1 defa yazılı veya elektronik ortamda mutabakat sağlanması zorunludur. Aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca profesyonel müşterilerden yazılı onay alınması durumunda birinci fıkrada yer alan mutabakatın yapılması zorunlu değildir.

b) Sözleşme yapılması kaydıyla saklama hesaplarındaki varlıkların bakiyesine ilişkin aylık bildirim yapılmak zorunda değildir:

Yatırım Hizmetleri Tebliği’nin “müşteri varlıklarına ilişkin bildirim” başlıklı 69 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre saklamaya yetkili yatırım kuruluşu tarafından müşterilere ait sermaye piyasası araçlarına ve nakde ilişkin olarak müşterilere Kurulun belge ve kayıt düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde asgari olarak ayda bir bildirim yapılması esas olup, bildirim yapılmaması hususunda profesyonel müşterilerle sözleşme imzalanması veya bu hususa çerçeve sözleşmede yer verilmesi mümkündür.

c) Uygunluk testi yapılması zorunlu değildir:

Yatırım Kuruluşları Tebliği’nin “uygunluk testi” başlıklı 33 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre yatırım kuruluşlarının alım satıma aracılık ve halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında yalnızca genel müşterilere uygunluk testi yapması zorunludur.

d) Yerindelik testinde yatırım amaçlarına ilişkin olarak yatırım süresi ile risk ve getiri tercihleri hakkında bilgilerin alınması yeterlidir:

Yatırım Hizmetleri Tebliği’nin “yerindelik testi” başlıklı 40 ıncı maddesinin dördüncü fıkrasına göre talebe dayalı olarak kabul edilenler hariç olmak üzere profesyonel müşteriler ile ilgili olarak;

  • Müşterinin mali durumunun yatırımın risklerini karşılayacak yeterlilikte olup olmadığına ilişkin olarak; gelir düzeyi ve yatırım amaçlı varlığı,
  • Müşterinin portföyünde veya hesabında gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin riskleri anlayacak bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığına ilişkin olarak; müşterinin yaşı ve mesleği, eğitim durumu, genel ya da profesyonel müşteri olduğu, geçmişte gerçekleştirdiği işlemlere konu olan sermaye piyasası araçları, söz konusu işlemlerin türü, niteliği, hacmi ve sıklığı,

hakkında bilgilerin alınması zorunlu değildir.

e) Genel risk bildirim formu dışında ilave risk bildirimleri talep halinde açıklanır:

Yatırım Kuruluşları Tebliği’nin “müşteriye risklerin bildirilmesi yükümlülüğü” başlıklı 25 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yatırım kuruluşlarının alım satıma aracılık faaliyeti kapsamında genel müşterilerine hizmet sunmadan önce birinci fıkra uyarınca yapılan genel risk bildirimine ek olarak üçüncü fıkrada belirtildiği üzere işleme konu sermaye piyasası araçlarının risklerini müşteriye açıklamak ve açıklamaların müşteri tarafından okunup anlaşıldığına dair yazılı bir beyan almak zorundadır. Aynı maddenin yedinci fıkrasında ise profesyonel müşterilerin talep etmesi durumunda yatırım kuruluşunun ikinci ve üçüncü fıkralar kapsamındaki açıklamaları yapmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

Olağan Üstü Durum Planı

Müşteri tarafından talep edildiği takdirde, Olağanüstü Durum Planı detaylı dokümanı Şirket tarafından müşteriye iletilebilecektir.

İş Sürekliliği Yönetimi Planı için tıklayınız.

Kullanılan Bilgisayar Ağı ve Şifreleme Sisteminin Olası Riskleri ve Güvenliği

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından sunulan hizmetlerin eksiksiz ve güvenilir bir şekilde müşterilere sunulabilmesi için bir takım önlemler alınmıştır. Söz konusu hizmetlerin güvenliğine ilişkin müşterilerinde dikkat etmesi gereken önemli hususlar bulunmaktadır.

Kullanılan bilgisayar ağı ve şifreleme sisteminin güvenliliğine ilişkin gerekli bilgiler Garanti BBVA Yatırım Güvenlik sayfamızda ve Garanti BBVA Yatırım FX Trader İşlem Platformu sayfasında yer almaktadır

Kullanılan İşlem Platformunun ve Bilgisayar Ağının Özellikleri, Riskleri ve Güvenlik Tedbirleri ile Platformda Meydana Gelebilecek Risklere Karşı Kullanılabilecek Alternatif İletişim Yöntemleri

Kaldıraçlı İşlemlerde elektronik ortamda emir iletimi gerçekleştirilmekte olup Garanti BBVA FX Trader platformu kullanılmaktadır. Garanti BBVA Yatırım FX Trader, dilediğiniz zaman foreks piyasalarına erişebileceğiniz, fiyatları anlık olarak takip edip işlem yapabileceğiniz bir elektronik platformdur. Platformun çalışabilmesi için bilgisayarınızın aşağıda belirtilen minimum sistem gereksinimlerine sahip olması gerekmektedir. İşlem yapabilmeniz için işlem platformunun çalışır durumda olması ve internet bağlantısının bulunması gerekmektedir. 

Minimum Sistem Gereksinimleri

Yatırımcılarımızın hizmetine sunulan elektronik işlem platformu, yatırımcıya şirketimiz ile fiziki olarak irtibata geçme ihtiyacı duymadan kendi bilgisayarı üzerinden kendi hesabına kaldıraçlı FX işlemi yapma imkânı sunmaktadır. İşlem platformu yatırımcılarımızın kolayca işlem yapabilmelerini sağlayacak kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir. Platform bir istemci-sunucu uygulaması olarak inşa edilmiştir ve iletişim kanalı güvenliği için SSL sertifikaları, hizmet sunmak için de yedekli internet hatları kullanılmaktadır. Yatırımcılarımıza hizmet veren sunucu aktif-pasif mimaride yedekli olarak çalışmaktadır.

Yatırımcılarımız, doğrudan elektronik işlem platformunu kullanarak emir iletmedikleri durumlarda, çağrı merkezi aracılığıyla sözlü emir verebileceklerdir.

Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Karda ve Zararda Olan Hesapların Oransal Dağılımı

Kurul tebliğleri gereği, bu oransal dağılım üçer aylık dönemler ile takip edilmektedir. 3 ayın bitimini takip eden 2 iş günü içinde duyurulur. Dönem içinde kapatılan hesaplar da dağılım içerisinde dikkate alınmaktadır. Aşağıdaki linkten son 3 aylık döneme ilişkin sonuçlara ulaşabilirsiniz.

3 aylık döneme ilişkin sonuçlar

Aracı Kurum İşlemlerinde Başkası Hesabına İşlem Yapıldığının Beyanı Edilmesi Hakkında Açıklama

5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ile 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili kanunların alt düzenlemeleri uyarınca, Kurum’umuz aracılığıyla kimlik tespiti gerektiren işlem yapılmasını talep eden gerçek ve tüzel kişilerin, başkası adına hareket etmesi veya hesabında kendisi adına hareket eden kişi / kişiler bulunması durumunda, bu durumu, ilgili kişinin kimlik bilgi / belgeleri ve noter marifetiyle düzenlenmiş yetki belgeleri ile birlikte Kurum’umuza bildirmesi gerekmektedir. Bu itibarla, internet, mobil veya şube kanalından, başkası adına işlem gerçekleştirecek veya hesabında başkası tarafından işlem yapılacak olan müşterilerimiz, ilgili bilgi ve belgeleri şubelerimiz veya 444 0 630 numaralı Yatırımcı Destek Merkezi aracılığıyla Kurum’umuza iletebileceklerdir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Basın Açıklaması

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Basın Açıklaması için tıklayınız.

Yardım için her zaman buradayız!

Sizin memnuniyetiniz bizim için çok önemli

444 0 630