Yapı Kredi Sigorta Çağrı Talep Formu
Yapı Kredi Sigorta Çağrı Talep Formu

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. olarak aracılık hizmeti verdiğimiz Yapı Kredi Sigorta A.Ş. paylarının zorunlu çağrı yoluyla Allianz SE tarafından devralınması işlemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11 Ekim 2013 tarihli ve 2983376-110.05.01-3030/10497 tarihli yazısında ve 11 Ekim 2013 tarihinde kamuya duyurulan Çağrı Bilgi Formu'nun 5. maddesinde de belirtildiği üzere çağrı fiyatı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır:


Seri IV, No:44 sayılı Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine (Seri:IV, No:44 Sayılı Tebliğ) uygun olarak belirlenen 1 TL nominal değerli Yapı Kredi Sigorta A.Ş. hissesi başına 18,69 TL'ye, Seri:IV, No:44 Sayılı Tebliğ'in 10'uncu maddesi uyarınca 45 iş günü süresinin dolduğu 18.09.2013 tarihini aşan her gün için Türkiye Bankalar Birliği'nce açıklanan haftalık TRLIBOR oranının %30 fazlası ile hesaplanacak faizin eklenmesi suretiyle bulunacak fiyat olarak belirlenecektir.

Bu kapsamda, 18 Eylül 2013 ile çağrının fiilen başladığı tarih olan 14 Ekim 2013 tarihleri arasında her gün için faiz eklenmiş çağrı fiyatı, 18,8114 TL olarak hesaplanmıştır.

Allianz SE, Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmak üzere, çağrı fiyatının belirlenmesine yönelik bir değerleme raporu hazırlaması amacıyla PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'ni görevlendirmiştir. Hazırlanan değerleme raporunda, kapanış tarihi itibariyle, 1 TL nominal değerli hisse başına değer aralığı 16,18 TL - 18,14 TL olarak tespit edilmiştir.

 

Yapı Kredi Sigorta Çağrı Talep Formu'na ulaşmak için tıklayınız.

Yapı Kredi Sigorta Çağrı Bilgi Formu'na ulaşmak için tıklayınız.