Kapat

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hk. Bilgilendirme

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hk. Bilgilendirme

Değerli Müşterilerimiz,

Özel hayatınızın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz.

Bu nedenle, temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla yürürlükte olan kanun* kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilmekte, saklanmakta, güncellenmekte, mevzuatın izin verdiği, işin/ işlemin/hizmetin ifasını gerektirdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilmekte/devredilebilmekte, sınıflandırılabilmekte ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilmektedir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; sermaye piyasası mevzuatı kapsamında sunabileceğimiz her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; mevzuat uyarınca yapılması gereken işlem sahibinin kimliğini ve adresini ve gerekli olabilecek diğer bilgileri tespit için gerekli verileri kaydetmek; elektronik, sözlü veya kağıt ortamında işlemlerinize dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; sermaye piyasası mevzuatı ve diğer mevzuattan kaynaklanan, tabi olduğumuz SPK, BİST, TSPB ve konsolidasyon tabi iştiraki olduğumuz ana hissedarımızın tabi olduğu BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen aktivite kaydı da dahil olmak üzere bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; tarafınızca talep edilen/diğer ürün ve hizmetleri sunabilmek, Sizinle paylaşmamız gereken önemli bilgileri iletişim bilgileriniz üzerinden iletmek,  idari, hukuki yükümlüklerimizi ve sizinle imzaladığımız sözleşmelerimizin gereğini yerine getirmek, izniniz olması durumunda, mevzuat kapsamında yer alan ve kurumumuz ile müşteri olma amacınız dışında kalan ürün ile hizmetlerimizin sunulmasında kullanmak, size özel ürün/hizmet/teklif faaliyetlerini planlamak ve hayata geçirmek, ürün, hizmet, çalışma modeli teklifleri gerçekleştirmek, profilleme, segmentasyon, şirket içi hedef yaratma, skorlama, risk analizi, müşteri ilişkileri yönetimi, şirket içi performans takibi ile analiz çalışmalarında kullanma, istatistiki çalışmalar, hizmet sunma modellerinin dizaynını gerçekleştirme, pazar araştırması, işyerinde güvenlik uygulamaları nedeniyle şube ve genel müdürlük binalarımızda  kamera görüntülerini kaydetmek, kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerimizi planlamak, denetlemek ve hayata geçirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği / aktarıldığı kişi / kuruluşlar;

Sermaye Piyasaları Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere; SPK, BIST, TSPB BDDK, gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı iştiraklerimiz (5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73/4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. Kişiler); faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet

aldığımız, işbirliği yaptığımız yurtiçi / yurtdışı finansal kuruluşlar ve diğer 3. Kişilerdir.

Kişisel Verilerinize Nerelerden Ulaşabiliriz?

Kişisel verileriniz Genel Müdürlük, Şubeler, e-trader ve internet şubesi, Garantione, GarantiCep ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda toplanabilir.

Kanun Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?

Dilediğiniz zaman bankamıza başvurarak kişisel verilerinizin;

  • İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,
  • Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir.
  • Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,
  • Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,
  • Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,
  • Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı yazılı olarak şubelerimize iletebilir, detaylı bilgi almak için  Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

İyi günler dileriz.

*6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK")

** kişisel veri envanter çalışmasında değişiklik oldukça bu bilgilendirmemiz güncellenecektir.

Yardım için her zaman buradayız!

Sizin memnuniyetiniz bizim için çok önemli

444 0 630