Kapat

Şok Marketler Ticaret A.Ş. Paylarının Halka Arz Edilmesine İlişkin Taslak İzahname

Şok Marketler Ticaret A.Ş. Paylarının Halka Arz Edilmesine İlişkin Taslak İzahname

Bazı devletlerde, izleyen sayfalardaki bilgilere erişim kanunen sınırlandırılmış olabilir.

Erişmekte olduğunuz internet sitesi, Şok Marketler Ticaret A.Ş. (“Şok”) paylarının halka arzı ile ilgili olarak, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) onayına sunulan izahname dokümanının (“Onaya Sunulan İzahname”) elektronik kopyasını içermektedir. Onaya Sunulan İzahname, Şok tarafından, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK tarafından belirlenmiş hüküm ve koşullar uyarınca, bu internet sitesinde ve bu bilgilere güvenilerek karar alınmaması temelinde, Türkiye'de yerleşik yatırımcılar olmak üzere yatırımcıların erişimine sunulmuştur.

Avrupa Ekonomik Alanı'nda, bu dokümanlar sadece Avrupa Ekonomik Alanı'na üye ülkelerdeki, İzahname Direktifi (Prospectus Directive) (Directive 2003/71/EC) 2(1)(e) maddesi uyarınca nitelikli yatırımcı sayılan kişilere (“Nitelikli Yatırımcılar”) hitaben düzenlenmiştir. Buna ek olarak, bu dokümanlar, söz konusu menkul kıymetlerin Birleşik Krallık’ta halka arzı niteliğinde değildir, bu menkul kıymetlere ilişkin olarak Birleşik Krallık’ta herhangi bir izahname onaylanmamıştır ve de onaylanmayacaktır. Bu belgeler, Birleşik Krallık’ta sadece 2000 tarihli Finansal Hizmetler ve Pazarlar (Finansal Promosyon) Kanunu'na ilişkin 2005 tarihli Talimat'ın (“Talimat”) (Financial Services Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) 19(5) maddesi kapsamındaki yatırımlara ilişkin profesyonel deneyimi olan Nitelikli Yatırımcılar'a veya Talimat'ın 49(2)(a)-(e) maddesi kapsamındaki eşikleri aşan malvarlığını haiz tüzel kişilere veya sair surette hukuken iletilen kişilere (tüm bu kişiler hep birlikte “İlgili Kişiler” olarak anılacaktır) hitaben düzenlenmiş olup, sadece İlgili Kişiler’le paylaşılacaktır. Dokümanların ilgili olduğu herhangi bir yatırım veya yatırım faaliyeti, sadece Birleşik Krallık’taki ilgili kişilere ve Birleşik Krallık dışındaki herhangi bir Avrupa Ekonomik Alanı üyesi ülkesindeki Nitelikli Yatırımcılar’a açıktır ve sadece söz konusu kişilerce işleme konu edilebilir. İlgili Kişi veya Nitelikli Yatırımcı olmayan kişiler işbu belgeye ya da herhangi bir içeriğine dayanarak hareket etmemelidir.

İlgili menkul kıymetler yasaları uyarınca herhangi bir muafiyete tabi olmadığı sürece, ilgili menkul kıymetler doğrudan veya dolaylı olarak Avustralya'da, Kanada'da, Japonya'da, Suudi Arabistan'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde veya konuya dair yasal düzenlemenin ihlaline yol açacak ya da tescili gerektirecek başkaca bir devlette veya söz konusu ülkelere hitaben arz edilemez, satılamaz, yeniden satışa tabi tutulamaz, teslim edilemez veya dağıtıma tabi tutulamaz ve ilgili dokümanlar satılamaz, piyasaya sürülemez, yayımlanamaz veya dağıtılamaz. Bu bilgilerin dağıtılması belirli yargı bölgelerinde kanunla sınırlandırılabilir ve burada adı geçen belge veya diğer bilgilerin sahibi olan kişilerin bu konuda bilgilendirilmesi ve bu gibi bir kısıtlamaya uymaları gerekir. Bu kısıtlamalara ilişkin herhangi bir ihlal ilgili hukuk sistemlerinde menkul kıymetler yasaları bakımından ihlal teşkil edecektir.

Bu bilgiler Amerika Birleşik Devletleri’nde menkul kıymet satış teklifi ya da menkul kıymet alımı için teklif talebi niteliğinde değildir. 1933 tarihli Birleşik Devletler Menkul Kıymetler Kanunu (US Securities Act of 1933) uyarınca, menkul kıymetler tescil edilmedikçe veya tescilden muaf olmadıkça, Amerika Birleşik Devletleri'nde satılamaz veya halka arz edilemez. İzleyen sayfalarda söz edilen menkul kıymetler 1933 tarihli Birleşik Devletler Menkul Kıymetler Kanunu kapsamında tescil edilmemiştir ve edilmeyecektir. Bu menkul kıymetler Amerika Birleşik Devletleri’nde halka arz edilmeyecektir.

İzleyen sayfalarda yer alan bilgiler, herhangi bir satış teklifi veya satın alma üzere teklifte bulunmaya teşvik olarak nitelendirilemeyeceği gibi; söz konusu menkul kıymetler, bu türden arz, pazarlama veya satışlarının, tescilden veya tescilden ya da vasıflandırmadan muafiyet muamelesinden önce yasaya aykırı addedileceği herhangi bir devlette satışa konu edilmeyecektir.

İşbu bilgiler ileriye yönelik olan ya da öyle olduğu varsayılan beyanlar içermektedir. Bu ileriye yönelik beyanlar, “düşünülmektedir”, “tahmin edilmektedir”, “planlanmaktadır”, “tasarlanmaktadır”, “öngörülmektedir”, “beklenmektedir”, “hedeflenmektedir”, “olabilir”, “olacaktır”, “olmalıdır” veya ilgili durum bakımından olumsuz veya farklı ifadeler veya stratejiler, planlar, amaçlar, hedefler veya gelecek olayları da içeren görüşler ile ayırt edilebilecektir. İleriye yönelik beyanlar, gerçek sonuçlardan esaslı şekilde farklı olabilir. İleriye yönelik beyanlar Şok’un gelecekteki olaylara ve

 

Şok’un işletmesine, faaliyet sonuçlarına, finansal durumuna, likiditesine, bakış açısına, büyümesine ve stratejisine ilişkin varsayımlar, belirsizlikler ve diğer risklerle ilgili gelecekte olacaklara ilişkin mevcut görüşünü yansıtmaktadır. İleriye yönelik ifadeler yalnızca yayım tarihleri itibariyle geçerlidir.

Aşağıda bulunan “Devam” tuşuna basarak (i) Avustralya, Kanada, Japonya ya da Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri’nde veya Amerika Birleşik Devletleri'nde mukim olmadığınızı ya da şu anda Avustralya, Kanada, Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ya da Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmadığınızı ve (ii) Türkiye dışında bulunan birine takip eden sayfalarda bulunan hiçbir bilgiyi iletmeyeceğinizi ya da başka bir şekilde paylaşmayacağınızı beyan ve taahhüt etmektesiniz.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği ve sair sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılan halka arz başvurusu kapsamında Onaya Sunulan İzahname’nin incelenmesi devam etmekte olup, Şok’un paylarının halka arzına ilişkin izahname henüz SPK tarafından onaylanmamıştır. SPK’nın onayını takiben kesinleşen izahname ilgili sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde kamuya açıklanacak ve ilan edilecektir. İşbu bilgiler ile kesinleşen izahname arasında bir uyuşmazlık olması halinde, kesinleşen izahname esas alınacaktır. Menkul kıymetlere ilişkin Türkiye’deki herhangi bir yatırım kararı SPK’nın ilgili yayımını ve onayını takiben verilmeli ve yatırımcıların bu kararları, SPK tarafından onaylanarak ilgili mevzuat çerçevesinde kamuya duyurulacak olan nihai kamuyu aydınlatma belgeleri bazında yaptıkları incelemelere dayanmalıdır. Herhangi bir kimse işbu metinde yer alan bilgilere ve bu bilgilerin kesinliği, doğruluğu veya eksiksizliğine herhangi bir amaç için dayanamaz.

“Bilgileri görmeye yetkiniz yoksa ya da ilgili bilgiyi görme izniniz olup olmadığı konusunda tereddüdünüz varsa, internet sitesinden çıkmak için lütfen “Kapat” tuşuna basınız.”

[Kapat]   [Devam]

Yardım için her zaman buradayız!

Sizin memnuniyetiniz bizim için çok önemli

444 0 630