Kapat

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Sermaye Artırımı – Rüçhan Hakkı Kullanımı

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Sermaye Artırımı – Rüçhan Hakkı Kullanımı

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu’nun 04.10.2019 tarihli kararı uyarınca; Şirketin 300.000.000,00 (üçyüzmilyon) Türk Lirası olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde, Şirketin 141.733.652,00 (yüzkırkbirmilyonyediyüzotuzüçbinaltıyüzelliiki) TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle, %52,92 oranında, 75.000.000,00.- TL (yetmişbeşmilyon) arttırılarak 216.733.652,00.- TL'ye (ikiyüzonaltımilyonyediyüzotuzüçbinaltıyüzelliiki) yükseltilmesi suretiyle sermaye artırımı yapılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda aracılığımız ile gerçekleştirilecek olan sermaye artırımına ilişkin SPK tarafından onaylı izahname ekte yer almaktadır.

Pay sahiplerinin ellerindeki payların % 52,92'si oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır.

Yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 29.11.2019 ile 13.12.2019 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.

Yeni pay alma hakları, 1 TL olan nominal değer üzerinden kullandırılacaktır.

Sermaye artırımına ilişkin izahnameye Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.gov.tr, şirketin http://tr.prysmiangroup.com/ ve halka arzda satışa aracılık eden kurumumuzun www.garantibbvayatirim.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.

Yeni pay alma hakkı kullanılmasından sonra kalan paylar 2 iş günü süresince 1 TL’nin altında olmamak kaydıyla Borsa'da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.

Onaylı İzahname 1 için tıklayınız.

Onaylı İzahname 2 için tıklayınız.

Onaylı İzahname 3 için tıklayınız.

Fon Kullanım Raporu için tıklayınız.

Yardım için her zaman buradayız!

Sizin memnuniyetiniz bizim için çok önemli

444 0 630